Prof. dr Radule Tošović

Rudarski fakultet Prijedor


Mineralne sirovine i održivi razvoj

 

Obaveze u vezi seminarskog rada i ispita

 

Urađeni seminarski rad, nakon izbora teme i dobijene saglasnosti predmetnih profesora na sadržaj, studenti su u obavezi da dostave najkasnije 14 dana pre odbrane/ispita. Dostavu treba izvršiti na email adresu

 

 toshovic@yahoo.com

 

Po dobijanju generalnog pozitivnog mišljenja na urađen seminarski rad, kandidat je u obavezi da najkasnije 7 dana pre odbrane/ispita dostavi konačnu spiralno ukoričenu print verziju u 1 primerku kod predmetnog profesora ili lica zaduženog za master studije. Na navedenu email adresu student upućuje konačnu elektronsku verziju zajedno sa ppt prezentacijom.  U slučaju dostavljanja generalnih primedbi na radnu verziju iste moraju biti ispravljene i dobijeno generalno pozitivno mišljenje, kao uslov za dalju proceduru odbrane/ispita.

 

Prethodno davanje generalnog mišljenja predmetnog profesora se odnosi na glavne elemente rada, ali ne i na detalje obrade, koji se autonomno prepuštaju kandidatu kao pokazatelj kvaliteta rada i biće od uticaja na konačnu ocenu studenta iz predmeta.

 

U strukturi konačne ocene koji pripada seminarskom radu biće ispoštovano pravilo trodelnog parcijalnog ocenjivanja: 1/3 pisani deo, 1/3 odgovori na postavljena pitanja i 1/3 nastup na prezentaciji. Vreme predviđeno za prezentaciju seminarskog rada je 10 minuta. 

 

Skreće se pažnja na potrebu kompletne obrade održivosti i elemenata pripreme/reciklaže, shodno problematici predmetnog seminarskog rada.

 

Termini predispitnih obaveza

 

Najkasniji termini predispitnih obaveza za ispitni rok:

                   Predaja radne e-verzije na email:                                                                 14 dana pre održavanja ispita

                   Predaja print verzije, konačne e-verzije i ppt prezentacije na email:        7 dana pre održavanja ispita

 

Predaja seminarskog rada nakon navedenih termina neće biti validna za navedeni ispitni rok.

 

 

Teme za seminarski

 

Teme - Tip 1

 

1. Agenda 21 i mineralne sirovine

2. Zakon o zaštiti životne sredine i mineralne sirovine

3. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i mineralne sirovine

4. Zakon o upravljanju otpadom i mineralne sirovine

5. Lokalni ekološki akcioni plan _____________ (Prijedor) i mineralne sirovine

6. Strategija razvoja opštine Prijedor _____________ (Prijedor) i vodni resursi mineralne sirovine

7. Nacionalna strategija održivog razvoja ____________ (Srbije) i mineralne sirovine

8. Prostorni plan ________________ (Banja Luka) i mineralne sirovine

9. Ekonomska politika Republike Srpske i mineralne sirovine

10. Upravljanje otpadom i mineralne sirovine

11. Indikatori održivog razvoja i mineralne sirovine

12. Ekološki menadžment i mineralne sirovine

13. Reciklaža i mineralne sirovine

14. Reciklaža sekundarnih mineralnih sirovina

15. Ekološke mineralne sirovine i održivi razvoj

16. Nastanak savremenog koncepta održivog razvoja

17. Konzervacija mineralnih sirovina i održivi razvoj

18. Zelena ekonomija i održivi razvoj

19. Zelena energija i održivi razvoj

20. Mineralne sirovine u nacionalnim parkovima i održivi razvoj

21. Zakonska regulativa Republike Srpske i direktive EU na zaštiti voda

22. Ekološka edukacija i mineralne sirovine

23. Kjoto protokol i mineralne sirovine

           * Plavo su markirane rezervisane teme u označenoj formulaciji

          ** Otvorena je mogućnost studentskog predloga drugih tema

 

Download:     Uputstvo za seminarski rad po temi Tipa 1

 

Teme Tip 2

 

24. Održivo korišćenje mineralnih sirovina gvožđa opštine Prijedor/ Republike Srpske/ BiH

25. Održivo korišćenje mineralnih sirovina ________________  opštine Prijedor

26. Održivo korišćenje mineralnih sirovina ________________  Republike Srpske

27. Održivo korišćenje mineralnih sirovina ________________  BiH

28. Održivo korišćenje energetskih mineralnih sirovina Republike Srpske

29. Održivo korišćenje energetskih mineralnih sirovina BiH

30. Održivo upravljanje energijom na području opštine __________ (Prijedor) i mineralne sirovine

31. Održivo korišćenje voda na području opštine Doboj Prijedor / Republike Srpske/ BiH

32. Indikatori održivog korišćenja mineralnih sirovina ________________ 

33. Otpadne vode ________ Srbije i tehnički proces strategije održivog razvoja

34. Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije opštine Prijedor / Republike Srpske/ BiH

35. Održivo korišćenje mineralnih sirovina bentonita opštine Šipovo

36. Održivi razvoj industrije minerala opštine __________ (Prijedor)/ RS/BiH/Evrope u uslovima ekonomske krize

           * Plavo su markirane rezervisane teme u označenoj formulaciji

          ** Otvorena je mogućnost studentskog predloga drugih tema

 

Download:      Uputstvo za seminarski rad po temi Tipa 2

 

Napomena:

            Kao mineralni resursi/mineralne sirovine u okviru predloga teme mogu biti navedeni različiti pojedinačni mineralni resursi, vodni i geotermalni resursi:

             Metalični: Fe, Mn, Ni, Cu, Pb-Zn, Sb, Au, Ag, …

             Nemetalični: tehnički kamen, arhitektonsko-građevinski kamen, magnezit, gips, anhidrit, gline, ….

             Energetski: ugalj, uljni škriljci, nafta, gas…

             Podzemne vode

             Geotermalni resursi

U primer bi trebalo da budu uključeni resursi koji imaju ležišta i proizvodno su aktivni, jer je lakše ilustrovati održivo korišćenje, mada prvo navedeno nije striktno ograničenje.

Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!