Prof. dr Radule Tošović

Rudarski fakultet Prijedor


Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

 

                         Struktura ocene:                        

 

                                           Predispitne obaveze         50 poena

                                                              Predavanja + Vežbe    max  10 poena

                                                              Kolokvijum 1                 max  15 poena

                                                              Kolokvijum 2                 max  15 poena

                                                              Praktični rad                  max  10 poena

 

                                           Završni ispit                      50 poena

 

                                Student zadržava ranije osvojeni broj predispitnih poena. Isti mora biti veći od 25, u 

                                               suprotnom student mora određene obaveze ponoviti, radi sticanja Zakonskog

                                               uslova za izlazak na ispit. Navedeno se odnosi i na obaveze po osnovu Kolokvijuma.

 

                                Završni ispit je usmeni sa izvlačenjem tri pitanja

 

Download     Ispitna pitanja

 

Oktobarski blok predavanja (2018):

 

               ponedeljak 01. oktobar   8-12 h i 13-16 h

 

               utorak         02. oktobar   8-12 h i 13-17 h

 

Predispitne obaveze

 

Rezulati kolokvijuma od 26. februara 2018. godine

                        Mešanović Ševad      T2 6 p.

                        Dedić Bajro                 T2 9 p.

 

 

Rezultati kolokvijuma od 23. januara 2018. godine

                        Mešanović Ševad      T1 8 p., T2 6 p.

                        Dedić Bajro                 T1 8 p., T2 7 p.

 

Rezultati kolokvijuma od 18. aprila 2017. godine

                        Grahovac Milica      T1 5 p.

      

 

 

 

                                 Rezultati Kolokvijuma T2 od  24.01.2017:

                                             1. Stefan Usorac              T2 10 p.   

                                             2. Aleksandar Radojičić T2:  9 p.; 

                                             3. Ljiljana Tolimir              T2:  6 p.;    

                                             4. Biljana Topić                 T2: 12 p.;

                                             5. Vladimir Mikanović     T2: 11 p.; 

                                             6. Milan Basrak                T2:  8 p.; 

                                             7. Duško Marinović         T2:  8 p.;   

                                             8. Milica Grahovac          T2:  7 p.; 

                                             9. Mihajlo Pejić                T2:  9 p.; 

 

 Napomena: Kolokvijum se može ponoviti samo jednom. Pristup ponavljanju znači brisanje prethodnog rezultata.                                        

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!